• Username
  • Password
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
จำนวนผู้เข้าชม คน
แจ้งหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
25/02/2011

       ตามที่สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการตามรายการที่เน้นหนัก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้แก่หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/หน่วยงานที่ให้บริการ โดยแบ่งการโอนเป็น ๒ งวด

       งวดที่ ๑ ร้อยละ ๗o ของวงเงินที่ประมาณการณ์ว่าหน่วยบริการจะได้รับจากข้อมูลผลการให้บริการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยบริการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓

       สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ในงวดที่ ๒ ตามข้อมูลผลการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓o กันยายน ๒๕๕๔ ) นั้น สปสช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้

       ๑. นำข้อมูลผลการให้บริการฯ ของหน่วยบริการ/สถานพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยใช้ข้อมูลผลงานจริง ๙ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ -๓o มิถุนายน ๒๕๕๔ มาประมาณการณ์ผลงานให้เป็น ๑ ปี

       ๒. นำข้อมูลที่ได้จากการประมาณการณ์ (ผลงาน ๑ ปี) มาประมวลผลตามอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการของแต่ละรายการที่ให้บริการ

       ๓. สรุปยอดรวมงบประมาณทุกรายการของหน่วยบริการ/สถานพยาบาล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ หากผลรวมงบประมาณที่ได้จากการประมาณการณ์ตามอัตราการจ่ายชดเชยฯ ทุกรายการของหน่วยบริการ/สถานพยาบาล มากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วในงวดที่ ๑

แบบฟอร์มการเบิก Thalassemia 2557-12-25
ผลงานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการปี2557Q4_V2 2557-12-03
ผลงานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการปี2557Q4_V1 2557-12-03
ผลงานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการ ปี 2557 Q3.rar 2557-10-31
แนวทางการจัดสรรเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามโครงการฝากท้อง ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ 2557-07-10
การเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิประกันสังคมและสิทธิ์ข้าราชการ 2557-07-10
สรุปสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2557-07-10